Häbbersholm

Arctic Gold förvärvade 2005 prospekteringsmaterial från Häbbersholmsområdet som insamlats under åren 1994-2001. I förvärvsavtalet ingår att Arctic Gold vid en framtida produktion från området skall betala en royalty på 1,3 % i form av NSR (Net Smelter Revenue). Royaltyn skall betalas till det kanadensiska bolaget Scanex Group. Under dessa år hade flera företag finansierat prospekteringen och materialet omfattade bottenmorän och bergkaxprovtagning, geofysiska markmätningar, berggrundskartering samt tolkningar och sammanställningar. 

Arctic Gold har under 2006-2007 utfört ytterligare provtagning av bottenmorän och bergkax samt utfört markgeofysiska mätningar. Dessutom har guldkorn påvisats i moränprover med vaskpanna vilket visar att moderklyftet till en guldmineralisering inte är långt bort. Tolkningen är att uppslagen ligger i samma geologiska miljö som basmetallsfyndigheterna vid Kankberg och Åkulla samt en guldmineralisering vid Åkulla och den nyligen påvisade guldmineraliseringen vid Bastutjärnen vilka samtliga innehas av andra bolag.

Delområden

Björklidberget

Inom Häbbersholmsområdet genomfördes ett bottenmorän- och kaxprovtagningsprogram vid Björklidberget under hösten 2009 för att söka hitta guldmineralisering i berggrunden även där. Guld hade i detta område tidigare påträffats i många bottenmoränprover samt i några kaxprover.

Arctic Gold rapporterar i pressmeddelande den 14 december 2009 att nytt fynd av guld gjorts vid Björklidberget i Västerbotten. Guldet förekommer i ca 50 % av de bergkaxprover som tagits och guldhalter upp till 0,1 gram Au per ton har erhållits vilket anses som intressant i denna inledande glesa provtagning. Guldproverna togs inom ett 2 km2 stort område med vulkaniska bergarter som även håller förhöjda halter av arsenik, silver och antimon.